Våre fokusområder

Matsvinn

Det totale matsvinnet i Norge er estimeres til 450 000 tonn i året, noe som tilsvarer ca. 83 kg pr. innbygger. Svinn fra matindustrien står for ca. 86 000 tonn. FN og Norges mål er å halvere matsvinnet innen 2030. (Matvett.no)

HOFF har et ansvar, som potetforedler og matprodusent, å ta hensyn tikl matsvinn. Fra produksjon av råvare, til konsum hos forbruker.

Mål

Redusere matsvinn i produksjonen og bidra til redusert matsvinn hos forbruker.

Tiltak

 • HOFF signerte i 2017 tilslutningsavtale til bransjeavtale om redusert matsvinn med Klima- og
  miljødepartementet. Avtalen skal sikre en halvering av matsvinnet i Norge innen 2030.
 • Gjennom innovasjonsprosesser jobbes vi med
  reduksjon av matsvinn, fra produksjonsprosess til
  forbruker.
 • De fleste av våre produkter bruker holdbarhetsmerkingen; «Best før, ofte god etter».
 • Systematisk arbeid med forlengelse av holdbarhet på produktene.
 • Donasjon og salg i alternative kanaler.
 • Investeringer i ny produksjonsteknologi for mindre svinn i produksjonsprosessen.

EMBALLASJE

Hvert år produserer en nordmann 178 kg emballasjeavfall. Tallet har økt med 16% de ti siste årene.*
Vi kaster om lag 540 000 tonn plast, hvor emballasje står for 40%2. Kun 25% av det totale plastavfallet gjenvinnes*. (Miljødirektoratet, **Handelens Miljøfond)

Våre produkter har alle emballasje. Det er viktig at
vi tar hensyn til både type og mengde i produktutviklingsfasen, så vi både kan redusere og resirkulere.

Mål

 • Redusere mengde plast
 • Øke mengde gjenvinnbar plast

Tiltak

 • Medlem av Grønt Punkt. Tar ansvar for emballasjen ut i markedet, årlig emballasjeavgift og rapportering.
 • Inngått Plastløftet. Forplikter oss til systematisk
  reduksjon av bruk og g jenvinning av emballasje.
  Nå EUs mål for om materialg jenvinning av plastemballasje med 50% innen 2025 og 55% innen 2030.
 • Benytte resirkulerbar PE-plast i emballasje for
  frosne potetprodukter.
 • Gjennom innovasjonsprosessen ha fokus på
  mengde og type plast for emballering.

MILJØ

Klimagasser fra verdens matproduksjon utgjør ca.30%. Norges klimamål for 2030 er reduksjon av klimagassutslippet med 50-55%, som også er i henhold til EUs klimamål og Parisavtalen. (Fremtiden i våre hender, **Regjeringen.no)

Som produksjonsbedrift, har HOFF et ansvar for å begrense eget forbruk. Endringer i omgivelsene utgjør en risiko for selskapet, da det har direkte effekt
på råvarene og innsatsfaktorene vi benytter.

Mål

 • Optimalisere energiforbruk.
 • Bruk av fornybar energi på alle anlegg.
 • Økt sorteringsgrad på alt avfall.
 • Redusere Co2 utslipp.
 • Optimalisere vannforbruk.

Tiltak

 • Etablerer klimaregnskap basert på GHG-standarden. Identifisere utslipp og avdekke forbedringspotensialet (se under for utregning av scope 1 og 2).
 • Systematisk arbeid med ENØK-tiltak og energiledelse for å benytte ressursene mer effektivt.
 • Følger konsesjonsgrenser fra Miljødirektoratet for utslipp til vann (kvalitetsgrenser) og luft (støy og lukt).
 • Krav til potetleverandører om bruk av klimakalkulator for potetproduksjon fra 2025 (utviklet av Landbrukets klimaselskap). Gi oversikt over klimautslipp relatert til produksjonen av råvarene.

MENNESKER OG ERNÆRING

FNs bærekraftsmål legger fokus på «fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle», I tillegg til fokuset på likestilling, setter dette rammen for HOFF sitt sosiale ansvar. Ifølge STAMI vil et godt arbeidsmiljø «virke positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte, men også på produktivitet og resultater i virksomheter og kostnader for samfunnet». Utviklingen av kosthold i Norge viser at både inntaket av bla. mettet fett og salt er høyere enn anbefalt. (Global Compact.noHelsedirektoratet)

De ansatte er våre fremste ambassadører og viktigste ressurs. HOFF skal være en trygg, ansvarlig og
motiverende arbeidsplass, og som matvareleverandør, ta ansvar for våre produkter opp mot forbruker.

Mål

 • HOFF skal være en ansvarlig og inkluderende arbeidsgiver, i trygge omgivelser.
 • Redusere mettet fett og saltinnhold

Tiltak

 • Gjennomgang av etiske retningslinjer med alle ansatte.
 • Kontinuerlig arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
 • Læringsbedrift. Tilrettelegge for, og tilby gode læringsplasser.
 • Samarbeid om arbeidsmarkedstiltak med ulike aktører.
 • Jobbe for et godt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte.
 • Sunnere kosthold. Fokus på redusert saltinnhold, mettet fett og økt bruk av frukt og grønt.

RETTFERDIG HANDEL

MÅL

Styringsetikk og økonomi

Styringsetikk og økonomiske faktorer må legges til grunn for at HOFF skal kunne jobbe med sine fokusområder, og slik være en ansvarlig samfunnsaktør; for
bedrift, potetprodusentene, kunder, forbrukere og lokalsamfunnene.

Bærekraft er ett av fokusområdene i forretningsstrategien, og det legges til rette for at bærekraftige valg i hele organisasjonen. Vi skal fokusere på norske og kortreiste råvarer, og våre fabrikker er plassert der hvor poteten gror.

Gjennom avrensordningen mottar HOFF avrenspotet fra andre potetforedlere. Dette samarbeidet mellom bonden, øvrig potetindustri, kunder, myndighetene og oss, skaper sirkulærøkonomi i praksis. Ordningen bidrar til å redusere risikoen for spredning av plante-/ potetsykdommer, utnytte ressursene på en mer bærekraftig måte og redusere matsvinn.

HOFF er ISO9001 (kvalitetsstyring) og ISO22000 (mattrygghet) sertifisert. Vi er også medeier i Landbrukets klimaselskap SA (siden 2018), hvor det jobbes for å redusere klimaavtrykket i norsk landbruk gjennom informasjon og verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. Sammen med hundre andre aktører, signerte HOFF en bransjeavtale for frukt og grønt i 2020. Hensikten er et felles internkontrollverktøy for bransjen med tilhørende revisjonsordning, for den enkelte produsent med både intern- og eksternrevisjon.

Vi stiller krav om godkjent bruk av Kvalitetssystem i Landbrukets (KSL) retningslinjer for kvalitet og trygghet hos våre potetprodusenter, og er med i Forum for Norsk Grønt med et mål å doble omsetningen av norsk frukt, grønt og potet frem til 2035 gjennom samarbeid i hele verdikjeden.